Varun Khullar

( President - Sales & marketing )

Manoj k Goyal

( Chief Advisor - Business )

Ravi Mohan Khurana

Senior G M - Service

N. S. Rajpoot

( Senior G M - Operations )

Hemant Varshney

( G M - Corporate Leasing )

Sudhir Solanki

( G M - CRM )

Gaurav Sharma

( Senior G M - Sales )

Pankaj Kumar Gupta

( Chief Financial Officer )

Manoj Pahwa

( Company Secretary )

Suraj Parkash Sethi

( President - Accounts )

Ravinder Kumar

( G M - Operations )

Akhil Kumar

( Senior G M - Land )

Mr. Kulbir Singh

( Sr. GM Projects )